Klachtenregeling

Klachtenregeling

Onze vrijwilligers  bieden op professionele en zorgvuldige wijze dienstverlening aan al onze klanten. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening of de wijze waarop u bent bejegend.

Kortom u hebt een klacht.

U kunt dit het beste direct en open bespreken met de betreffende vrijwilliger. Zo kunt u samen zoeken naar een oplossing. Meestal lost dit al veel op. Als dit gesprek niet heeft geleid tot een oplossing dan kunt u zich richten tot de leidinggevende. Het uitgangspunt is om in dit gesprek uw klacht bespreekbaar te maken en te komen tot een oplossing. Mocht u na het gesprek nog ontevreden zijn, dan kunt u een gesprek aanvragen met de directeur.

Bent u daarna niet tevreden met de uitkomst, dan is er de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

Wie zitten in de klachtencommissie
De klachtencommissie bestaat uit ten minste twee leden, die benoemd worden door Balans Nieuwegein. Deze leden voorzitter en het tweede lid hebben geen arbeidsrechtelijke relatie met Balans Nieuwegein.

Indienen van uw klacht
Uw klacht dient u zo spoedig mogelijk in te dienen. Dat kunt u schriftelijk doen. U geeft daarbij aan waarover de klacht gaat. Het adres luidt:
Klachtencommissie Stichting Balans Nieuwegein
Hoornseschans 101
3432 TK Nieuwegein

De klachtencommissie bevestigt binnen een week de ontvangst van de klacht, onderhoudt de contacten met u namens de klachtencommissie en houdt u van de voortgang van de klachtafhandeling op de hoogte. De klachtencommissie beoordeelt of uw klacht ontvankelijk is. U ontvangt daarover bericht en u wordt daarbij ingelicht over de verdere procedure. De klachtencommissie brengt ook de betrokken vrijwilliger, de leidinggevende en de directeur op de hoogte.

Geheimhouding
Een ieder die bij de behandeling van een klacht is betrokken is, is verplicht tot geheimhouding van de gegevens die bij de klachtafhandeling bekend worden.

Wat gebeurt met het advies van de klachtencommissie
Binnen twee weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie neemt de Raad van Bestuur een besluit. De Raad van Bestuur informeert u, de directeur, de leidinggevende, de betrokken vrijwilliger en de klachtencommissie schriftelijk over het genomen besluit.
Bij afwijking van de genoemde termijn van twee weken deelt de Raad van Bestuur u en de betrokkenen schriftelijk mee wanneer het besluit wel wordt genomen. De termijn voor uitstel bedraagt maximaal twee weken. Tegen het besluit van de Raad van Bestuur is geen beroep mogelijk.

Als u uw klacht reeds heeft voorgelegd bij een externe instantie, dan wordt de interne klachtafhandeling niet in behandeling genomen. Als u uw klacht, tijdens de behandeling door Balans Nieuwegein, voorlegt bij een externe instantie, dan wordt de interne klachtafhandeling onmiddellijk stopgezet.

About the author

admin administrator

Leave a Reply