Beleidsplan 2021 – 2025

 Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan 2021-2025 van de Stichting Balans Nieuwegein.

De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd in januari 2013 en gevestigd in Nieuwegein. De aanleiding voor het ontstaan en oprichting van de stichting is dat we in 2010 zijn gestart met het organiseren van Wmo-activiteiten voor de buurtbewoners.

1. Inleiding

Balans Nieuwegein is een maatschappelijke organisatie die wil bijdragen aan een samenleving waarin buurtbewoners betrokken, integer en veilig met elkaar optrekken, zonder iemand uit te sluiten.  Dit doen wij door middel van verschillende activiteiten te organiseren, mensen met elkaar te verbinden en te ondersteunen. Balans verzorgt diverse activiteiten zoals: Taallessen voor vrouwen met een migratieachtergrond, Samen Koken, Kledingreparatie, Huiswerkbegeleiding, Samen bewegen, maatjes en activiteiten voor jongeren.

De samenleving heeft er baat bij dat buurtbewoners contact hebben met elkaar. Alleen dan leren bewoners elkaar kennen, begrijpen en waarderen. Balans Nieuwegein vindt het belangrijk dat buurtbewoners leren over hun culturele en religieuze grenzen te kijken en elkaar te (h)erkennen op basis van verschillende kenmerken. De belevingen, ervaringen en betekenisgeving van buurtbewoners zijn  het uitgangspunt.

We streven ernaar dat buurtbewoners inzien dat er overeenkomsten tussen hen zijn in plaats van verschillen in afkomst.

2. Doelstelling

Een van de belangrijkste doelstellingen van Balans Nieuwegein is verbinding doordat buurtbewoners meedoen in de samenleving en betrokkenheid laten zien.

Zorgpreventie, integratie, zelfredzaamheid, activering, bewustwording, informeren en vergroten van het sociaal netwerk zijn hoofddoelstellingen.

2.1 Doelgroep

Bewoners van de wijk Fokkesteeg en omgeving.

2.2 Bereik/ Werkgebied

De stichting wordt op een centraal punt gevestigd in de wijk Fokkesteeg, namelijk het Enik Recovery College (voorheen La CaZa) in beheer van stichting Lister.

2.3 Visie

Stichting Balans Nieuwegein staat voor goede kwaliteit en laagdrempeligheid met een menselijk gezicht voor de buurtbewoners in de wijk Fokkesteeg en omgeving. Kwetsbare mensen, mensen met een beperking en diverse etnische minderheden staan centraal op gebied van maatschappelijke participatie.

2.4 Missie

Stichting Balans Nieuwegein levert een bijdrage aan de kwaliteit van leven van buurtbewoners die ondersteuning of begeleiding nodig hebben. Dit doen we door verschillende activiteiten aan te bieden.

3. Organisatie

3.1 Bestuur

Het bestuur komt maandelijks bij elkaar en ondersteunt de directeur/coördinator waar nodig.

3.2 Directeur/Coördinator

De directeur/ coördinator coördineert o.a. de activiteiten, zorgt voor plan van aanpak, werft en begeleidt de vrijwilligers en zorgt voor interne en externe communicatie.

3.3 Vrijwilligers

De stichting bestaat uit vrijwilligers. Veel van onze vrijwilligers zetten zich al jaren belangeloos in, om onze doelgroep de nodige ondersteuning te geven.

Vrijwilligers horen goed verzekerd te zijn. Tot nu toe kent Nieuwegein veel vrijwilligers die niet allemaal op dezelfde wijze zijn verzekerd.

De gemeente Nieuwegein heeft m.i.v. maart 2009 twee nieuwe verzekeringspakketten afgesloten voor alle vrijwilligers in haar gemeente. Met deze verzekeringen worden de risico´s van het vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afgedekt.

Een transparant beleid en open houding naar de vrijwilligers is belangrijk. Regelmatig contact en overleg, maar ook speciale vrijwilligersbijeenkomsten voor uitwisseling, ontspanning en contact. Werving van vrijwilligers gaat via pers, website, social media, vrijwilligersvacaturebank etc.

4. Gedragscode

Een veilige stichting maak je met bestuur, medewerkers, vrijwilligers en deelnemers samen.

Waar mensen bij elkaar zijn, kunnen spanningen ontstaan. De gedragscode “ongewenst gedrag”, waaronder agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, vandalisme en diefstal wordt verstaan, is bedoeld om een veilig en goed werk-, activiteit- en bezoekklimaat binnen de stichting te scheppen.

In een dergelijk klimaat behoren samenwerking, acceptatie, vertrouwen, respect en aandacht voor elkaar tot de normale omgangsvormen. Als ongewenst gedrag wordt gesignaleerd, behoort dit altijd aan de orde te worden gesteld. Dit kan door de betrokkene rechtstreeks aan te spreken, maar ook door een derde hiervan op de hoogte te stellen. (zie Klachtenregeling)

Deze gedragscode is van toepassing op bestuur van de stichting, medewerkers,  vrijwilligers, deelnemers en bezoekers.

5. Werkwijze

De uitvoering van de activiteiten/projecten wordt gedaan door de vrijwilligers onder begeleiding van de coördinator van stichting Balans Nieuwegein. Deze krijgt ondersteuning van het bestuur.

De coördinator zorgt voor een plan van aanpak van initiatieven.

De taken van de coördinator zijn o.a.:

 • Plan van aanpak initiatieven
 • Vrijwilligers werven en begeleiden
 • Zorgen voor expertise bij vrijwilligers
 • Cliënten toeleiden naar activiteiten
 • Programma samenstellen
 • Activiteiten organiseren
 • Samenwerkingsverband intern en extern
 • Doorverwijzen of ondersteuning bieden.

6. Aanbod/ activiteiten

 • Dagbesteding Fokkesteeg Samen
 • Nederlandse les
 • Kom in beweging
 • Wandelen
 • Ontspannend tekenen
 • Huiswerkbegeleiding
 • Cito training
 • Sollicitatietraining
 • Samen eten
 • Kledingreparatie
 • Reparatieatelier
 • Kwetsbare vrijwilligers ondersteunen
 • Voorleesbrigade

7. Beleidsdoelstellingen

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Activiteiten te organiseren die aansluiten op de interesses van de doelgroep, door redelijkerwijs rekening te houden met achtergrond, niveau, leeftijd, mogelijkheden en tijd.
 • De begeleiding bij de activiteiten wordt verzorgd door vrijwilligers en ondersteund door de coördinator wanneer dat noodzakelijk is.
 • De vrijwilligers worden ondersteund in de begeleiding van de doelgroep. Hierbij kan gedacht worden aan specifieke trainingen.
 • Een uitgangspunt is dat er geen financiële drempel mag zijn, waardoor een deelnemer niet zou kunnen deelnemen aan een activiteit. De Stichting zal trachten het vragen van een eigen bijdrage dan ook zoveel mogelijk te beperken. Als het niet nodig is zal de Stichting geen eigen bijdrage vragen aan de deelnemers.
 • Het financieel ondersteunen van de voormelde organisatie; dit doel wordt gerealiseerd met behulp van een daartoe bestemd vermogen dat wordt gevormd door de volgende componenten:
 • Bijdrage van de deelnemers;
 • Structurele subsidie van de gemeente;
 • Stimuleringsfonds Rabobank
 • Het nemen van initiatieven die het nut en de zin van de activiteiten van de Stichting ook op de lange termijn mede kunnen waarborgen.
 • Het werven van fondsen teneinde het e.e.a. mogelijk te maken.

8. Samenwerking met anderen

Er wordt gecommuniceerd en waar mogelijk samengewerkt met andere organisaties als:

 • Lister
 • Wijknetwerk Fokkesteeg
 • Gemeente Nieuwegein
 • Geynwijs (wijkteams)
 • Gezondheidscentrum de Schans
 • Zorgspectrum
 • VitrasCMD
 • Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein (VitrasCMD)
 • Ontmoetingscentrum (OJO, VitrasCMD)
 • Stichting MEE
 • Wij 3.0
 • Buurtzorg
 • Movactor
 • Mitros
 • Sirat
 • NOOM
 • Bibliotheek De Tweede Verdieping
 • Het Vrijwilligershuis
 • Handje Helpen
 • Leger des Heils
 • De Schouw
 • Samen Voor Nieuwegein
 • Sport ID Nieuwegein

9. Evaluatie en Monitoring

Tussentijds zijn er evaluaties. Verder wordt er jaarlijkse evaluatie gedaan van de interventies. Via een logboek wordt de dagelijkse gang van zaken geregistreerd. Via werkoverleg met vrijwilligers blijft het programma gemonitord.

10. Financiën

Balans Nieuwegein hecht veel waarde aan een gezonde financiële bedrijfsvoering. Een heldere en degelijke planning & control cyclus is van groot belang om hier adequaat op te kunnen sturen. De opzet van het jaarlijks werkplan, de begroting en financiële rapportages (waaronder jaarverslag,  en financiële verslagen) wordt hier op aangepast, zodat een transparant en tijdig inzicht ontstaat in de gezondheid van de bedrijfsvoering.

Balans Nieuwegein betrekt bij aanvang van dit beleidsplan haar financiële middelen voor een grotendeel uit subsidiegelden van de gemeente Nieuwegein. Hiermee wordt het grootste deel van haar activiteiten en dienstverlening gerealiseerd. Het bevorderen van participatie en zelfredzaamheid van (kwetsbare) inwoners zijn hierbij voor de gemeente belangrijke uitgangspunten.

De accommodatie van de activiteiten van Balans Nieuwegein wordt door het Enik Recovery College gesponsord in beheer van Lister.

Mogelijkheden voor het genereren van meer eigen inkomsten zijn bijvoorbeeld:

 • Werven van sponsoren
 • Aanbieden van diensten zoals kledingreparatie

De stichting streeft er naar jaarlijks voldoende financiële reserve op te bouwen om eventuele tegenvallers te kunnen verwerken