Gedragscode

Gedragscode
Algemene gedragscode stichting Balans Nieuwegein.

Een veilige stichting maak je met bestuur, medewerkers, vrijwilligers en deelnemers samen. Waar mensen bij elkaar zijn, kunnen spanningen ontstaan. De gedragscode “ongewenst gedrag”, waaronder agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, vandalisme en diefstal wordt verstaan, is bedoeld om een veilig en goed werk-, activiteit- en bezoekklimaat binnen de stichting te scheppen.

In een dergelijk klimaat behoren samenwerking, acceptatie, vertrouwen, respect en aandacht voor elkaar tot de normale omgangsvormen. Als ongewenst gedrag wordt gesignaleerd, behoort dit altijd aan de orde te worden gesteld. Dit kan door de betrokkene rechtstreeks aan te spreken, maar ook door een derde hiervan op de hoogte te stellen. (zie Klachtenregeling)

Deze gedragscode is van toepassing op Bestuur van de Stichting, medewerkers, vrijwilligers, deelnemers en bezoekers.

  1. Respect

We zijn respectvol naar elkaar, naar de Stichting en haar doelstellingen en naar derden. We gaan zorgzaam om met mensen die verbonden zijn met activiteiten van de Stichting.

  1. Samenwerking

Bij het vormen en uitvoeren van beleid betrekken we belanghebbenden. Bij voorkeur doen we dingen mét anderen in plaats van vóór anderen. We staan open voor initiatief van anderen.

  1. Transparant.

We communiceren regelmatig, consistent en in duidelijke taal.

  1. Integer

Wij zijn loyaal aan de doelstellingen van de Stichting, gaan zorgvuldig om met informatie die we krijgen en zijn aanspreekbaar op ons gedrag. Van elke vrijwilliger die met jongeren onder 18 jaar werkt wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd.

  1. Afspraak is afspraak

Vrijwilligers van onze stichting  komen afspraken na, tenzij er overmacht of onvoorziene omstandigheden zijn die dit onmogelijk of ongewenst maken. In dat geval wordt dit tijdig uitgelegd. De gemaakte afspraak blijft in stand totdat een nieuwe afspraak is gemaakt.

  1. Werking naar deelnemers, klanten, bezoekers en derden

a. Deze gedragscode wordt door stichting Balans Nieuwegein aan alle medewerkers bekendgemaakt.
b. Van deelnemers, klanten, bezoekers van Balans Nieuwegein en derden wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met de in deze gedragscode opgenomen bepalingen. In voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van deze gedragscode worden gewezen.

  1. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit deze gedragscode zijn de directie en het bestuur van Balans Nieuwegein belast.